Solució de Patologies

Solució de patologies

Les bigues de ciment, fusta i acer es degraden amb el pas el temps. , La humitat, els paràsits i altres causes, provoquen la disminució de la seva capacitat per suportar les càrregues previstes, fins al punt que pot produir-se el trencament de les bigues i el possible col·lapse de l’estructura.
La biga EXTEND SYSTEM és la solució més rapida i eficaç per a solucionar aquestes patologies

Aluminosi

Es manifesta especialment en les bigues dels sostres dels edificis per la presència constant d’humitat a través de les fissures aparegudes en cobertes, banys, cuines, baixants.

Aquesta lesió es deu a que el ciment aluminós (CAC-R) emprat en la fabricació d’algunes biguetes. Aquest ciment fraguava més ràpidament que els ciments tradicionals, reduint el temps de fabricació.

El procés de fabricació inadequat provoca que l’estructura global adquireixi una major porositat, amb el que perd resistència mecànica fent-se menys resistent i més porós, posant així en perill l’estabilitat de l’edifici.

La biga EXTEND SYSTEM ha estat dissenyada per oferir la millor solució de reforç i substitució funcional en bigues, estructures i forjats afectats per aluminosi.

Oxidació

El contacte constant de les bigues de ferro amb la humitat provoca l’oxidació de les bigues que pot arribar a afectar l’estabilitat de l’estructura d’edifici.

Les bigues EXTEND SYSTEM són el sistema més ràpid i fàcil de muntar per realitzar un reforç i una substitució funcional de les bigues oxidades.

Tèrmits

Els tèrmits i altres paràsits afecten els edificis amb bigues de fusta. Els tèrmits debiliten les bigues i sostres de fusta i poden arribar a provocar el col·lapse de l’estructura de l’edifici.

Un cop realitzat el tractament anti-tèrmits, les bigues EXTEND SYSTEM són la millor solució per al reforç i substitució funcional de les bigues afectades per aquesta patologia.

Carbonatació

La carbonatació és una de les possibles patologies del formigó que es produeix per la degradació pel pas de el temps. La corrosió de les armadures produeix danys en el formigó i minva la capacitat portant dels elements estructurals afectats.

Les bigues EXTEND SYSTEM són la solució més senzilla i eficaç per aconseguir un reforç de l’estructura a través de la substitució funcional de les bigues afectades per carbonatació.

CONTACTE

C/ Benet Cortada, 45. Local
08173 – St. Cugat del Vallès (Barcelona)
seneton@seneton.com

Homologacions i certificats