FAQ’s

És un sistema especialment dissenyat per reforçar sostres i bigues en mal estat.
Serveix per a reforçar bigues i fer una substitució funcional de les mateixes.

Les bigues EXTEND SYSTEM serveixen per a bigues amb:

 • Carbonatació
 • Aluminosis
 • Corcs, paràsits i tèrmits
 • Oxidació de bigues de ferro
 • Reforç de càrregues per canvi d’ús

Un tècnic competent ha d’analitzar els sostres i realitzar un diagnòstic i la necessitat de la seva possible reparació o reforç.

Les obres de rehabilitació i els reforços de bigues es realitzen sovint en habitatges habitats i en llocs de difícil accés amb bigues de ferro, formigó o fusta.

Els avantatges de l’alumini són:

 • Afegeix poc pes a l’estructura
 • Material resistent, aliatge d’alta resistència,
 • Fàcil de maniobrar

Les bigues de formigó i les d’acer són molt costoses de col·locar. Les bigues EXTEND SYSTEM es fabriquen en un aliatge d’alumini per la qual cosa pesen molt poc, aproximadament una tercera part del que pesa una de ferro de similar resistència. A més, al ser telescòpiques es transporten desmuntades fins al lloc de la seva col·locació.

Document d’Idoneïtat Tècnica – DIT (270R / 09)
Marca CE

El muntatge és molt senzill:

 • Repicat de la base de la biga danyada
 • Col·locació de suports
 • Es munten els perfils de forma telescòpica introduint una peça dins l’altra i es recolzen en els suports
 • Ataconat amb morter sense retracció

¡Vídeo de muntatge a la web!

Depèn del perfil que haguem de col·locar i dels següents factors:

 • Càrrega
 • Longitud
 • Intereix

I també depèn del sistema de muntatge

 • Biga sota biga
 • Biga entre biga

No dubtis a consultar-nos i estudiarem el teu cas!

EXTEND SYSTEM és l’únic sistema que no necessita soldadures ni cargols. Els perfils es munten un dins d’un altre de manera telescòpica perquè treballin com una biga contínua. Les soldadures són perilloses i tòxiques, sobretot si s’apliquen en edificis habitats.

Si. S’han realitzat múltiples i satisfactoris assajos en els laboratoris:

 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Laboratori de Construcció de la Generalitat de Catalunya
 • Laboratori de l’Institut Eduardo Torroja de Madrid de el CSIC (DIT)

Les bigues EXTEND SYSTEM, a l’ésser d’alumini, no necessiten pintura ni manteniment. Utilitzem l’aliatge d’alumini 6063, les propietats són lleugeresa i resistència a la corrosió i al pas de el temps.

Les bigues EXTEND SYSTEM es componen de dos o tres trams segons la longitud total de la biga que es vol reforçar i de la dificultat de l’accés fins al lloc de la seva col·locació. Els nostres tècnics l’assessoren sobre la millor solució en cada cas. Pot consultar-nos sense compromís.

Les bigues EXTEND SYSTEM s’han de protegir enfront de l’acció del foc perquè compleixin la normativa que recull el CTE-DB-SI, a l’igual que les bigues d’acer s’han de protegir amb material ignífug.

Les bigues EXTEND SYSTEM estan formades per dos o tres peces.
A l’ésser un sistema telescòpic permet un ajust exacte en obra a la longitud desitjada.

Amb l’àbac de càlcul:

1. S’entra a la columna de l’intereix
2. Es selecciona la càrrega total a considerar
3. A la fila de la longitud de la biga, es determina la longitud a reforçar
4. La intersecció determina la biga necessària

VISITA LA NOSTRA WEB PER DESCARREGAR L’ÀBAC!

CONTACTE

C/ Benet Cortada, 45. Local
08173 – St. Cugat del Vallès (Barcelona)
seneton@seneton.com

Homologacions i certificats