Muntatge

1.

Si cal, apuntalament del sostre objecte de reforç per condicions de seguretat.
Localització i descobriment dels nervis deteriorats del sostre en tota la seva longitud.
Picat de revestiments a la zona d’ubicació dels suports.

2.

Replantejament i col·locació dels suports. Els suports s’han de col·locar com a mínim a 3 cm de el punt més baix de la biga danyada per tenir espai per poder fer el reblert de tota la biga amb el morter de retracció controlada.

3.

Replantejament i col·locació dels suports. Els suports s’han de col·locar com a mínim a 3 cm de el punt més baix de la biga danyada per tenir espai per poder fer el reblert de tota la biga amb el morter de retracció controlada.

4.

Ataconat de l’espai entre la biga EXTEND SYSTEM i la bigueta reforçada amb morter de retracció controlada, comprovant que omple totalment l’espai entre ambdues.

1.

Si cal, apuntalament del sostre objecte de reforç per condicions de seguretat.
Localització i descobriment dels nervis deteriorats del sostre en tota la seva longitud.
Picat de revestiments a la zona d’ubicació dels suports.

2.

Replantejament i col·locació dels suports.

3.

Muntatge de la biga EXTEND SYSTEM. Comprovació de les longituds d’encastament dels perfils, que són com a mínim tres vegades el cant de la major. Comprovació de la correcta lliurament de la biga en els suports.
Col·locació de omegues a les bigues EXTEND SYSTEM.

4.

Sanejament de les parts danyades de les biguetes objecte d’intervenció, eliminant les zones degradades.
Col·locació de les safates sota la biga afectada, retacat amb morter de retracció controlada. Col·locació i anivellació de les barres unides a les omegues de les bigues EXTEND SYSTEM.

CONTACTE

C/ Benet Cortada, 45. Local
08173 – St. Cugat del Vallès (Barcelona)
seneton@seneton.com

Homologacions i certificats