Components

Viga Extend

És una biga extensible d’alumini formada per perfils tubulars amb cares d’espessor variable. Es compon de dues o tres trams, situant el de major secció en el centre i els altres dos en els extrems. La connexió entre els diferents trams es fa per simple penetració dels mateixos, no s’utilitzen soldadures ni cargols.

Suports

Són les peces d’alumini que s’encarreguen de transmetre mitjançant els ancoratges les càrregues de la biga de reforç EXTEND SYSTEM a l’element resistent: paret, jàssera o pilar. Aquest element està dissenyat per transmetre el mínim moviment possible, atès que es pot considerar el suport com una articulació simple.

Ancoratges

Són peces fonamentals per al comportament del reforç atès que s’encarreguen de transmetre les càrregues de les bigues a les parets o element resistent. Normalment estan formats per varetes roscades i resines o bé per subjeccions de tipus mecànic.

Morter d’ataconat

És l’element de farciment que s’encarrega de transmetre les càrregues del sostre a les bigues de reforç. S’omple l’espai que queda entre la biga nova i la biga deteriorada amb morter a base de lligants hidràulics sense retracció. En el rebliment de bigues amb aluminosi s’utilitza morter especial compatible amb el ciment aluminós.

Valors mecànics i físics de l’alumini que s’utilitza en la fabricació dels perfils:

ALEACIÓN EN AW-6063 - DIN:AIMgSi 0,5 F22
a) Pes específic2.700kg/m3
b) Mòdul d’elasticitat69.000 Mpa
c) Mòdul de lliscament G27.000 N/mm3
d) Càrrega de trencament Rm215 MPa
e) Límit elàstic Rp 0,2190 Mpa
f) Duresa Brinell (HB)67
g) Coeficiència de Poisson0,3
h) Coef. incr. temperatura2,3 x ·E – 5 mm /(mmK)

CONTACTE

C/ Benet Cortada, 45. Local
08173 – St. Cugat del Vallès (Barcelona)
seneton@seneton.com

Homologacions i certificats