Muntatge de les bigues Extend, posada a l’obra

Cada cas requerirà un estudi particular però, per regla general, compren les següents fases:

BIGA SOTA BIGA

  1. Estintolament del sostre objecte de reforç, si fos necessari, per condicions de seguretat.
  2. Localització i descobriment dels nervis deteriorats del sostre en tota la seva longitud.
  3. Sanejament de les parts malmeses de les biguetes objecte de la intervenció eliminant les zones degradades.
  4. Picat de revestiments a la zona d’ubicació dels suports.
  5. Replanteig i col·locació dels suports.
  6. Muntatge de la biga EXTEND. Comprovació de les longituds d’encastament dels perfils, que son com a mínim tres vegades el cantell de la més gran. Comprovació de la correcta entrega de la biga en els suports.
  7. Ataconat del espai entre la biga EXTEND i la bigueta reforçada amb morter de retracció controlada, comprovant que reomple totalment l’espai entre les dues.
Colocació biga sota biga, sistema A

1. SANEJAR LA BIGUETA DETERIORADA I PREPARACIÓ DE LES PARETS PER LA COL·LOCACIÓ DEL SUPORT

extend-muntatge-sist-a-1-sanejar-bigueta-deteriorada-preparacio-parets

2. COLOCACIÓ DE SUPORTS A L’ESTRUCTURA PORTANT

extend-muntatge-sist-a-2-biga-sota-biga-colocacio-suports

3. COLOCACIÓ DE LA BIGA

extend-muntatge-sist-a-3-colocacio-biga

4. RETACAT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ

extend-muntatge-sist-a-4-retacat-morter-sense-retraccio

BIGA ENTRE BIGUES

A la solució B, desprès del muntatge de les bigues EXTEND, es disposaran les travesses i la safata situada sota la bigueta, procedint-ne a ataconar l’espai entre aquestes i la bigueta a reforçar como s’indica a la figura.

extend-muntatge-sist-b-0-biga-entre-bigues-detalle-kit

Detall KIT tipus

Colocació biga entre bigues, sistema B

1. SANEJAMENT I COL·LOCACIÓ DE SUPORTS A L’ESTRUCTURA PORTANT

extend-muntatge-sist-b-1-sanejat-colocacio-reforc

2. COL·LOCACIÓ DE LA BIGA AMB KIT SUPERIOR I VARETES PENJANT

extend-muntatge-sist-b-2-tipus-biga-entre-bigues-kit-superior

3. COL·LOCACIÓ DE SAFATES, TRAVESSES I RETACAT

extend-muntatge-sist-b-3-tipus-biga-entre-bigues-colocacio

4. COL·LOCACIÓ DE KIT INFERIOR I NIVELLAMENT

extend-muntatge-sist-b-4-tipus-biga-entre-bigues-colocacio-kit-inferior

EXPLICACIÓ DEL MUNTATGE

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Email