Components

BIGA EXTEND

És una biga extensible de alumini formada per perfils tubulars amb cares de gruix variable. Es composa de dos o tres trams, en el cas de tres trams s’ubica el de major secció en el centre i els altres dos en els extrems. La connexió entre els diferents trams es fa per simple introducció dels mateixos, no utilitza soldadures ni cargols.

extend-perfils-tubulars-tipus-biga-extensible-alumini

Perfils Extend

SUPORTS

Són les peces d’alumini que s’encarreguen de transmetre mitjançant els ancoratges les carregues de la biga de reforç EXTEND al element resistent: paret, jàssera o pilar. Aquest element està dissenyat per transmetre el mínim moment possible, donat que es pot considerar el suport como una ròtula o articulació simple.

extend-suports-biga-peces-alumini-recolzament-perspectiva-alzado

Suport alçat sec-perspectiva

ANCORATGES

Són peces Fundamentals per el comportament del reforç donat que s’encarreguen de transmetre les carregues de les bigues a les parets o element resistent.
Normalment estan formats per barres roscades i resines o bé per subjeccions de tipus mecànic.

extend-ancoratge-formigo-peces-subjeccions-biga

Ancoratge barra roscada M12

extend-ancoratge-barra-roscada-formigo-peces-subjeccions-biga

Ancoratge formigó

MORTER DE RETACAT

És l’element de reblert que s’encarrega de transmetre les carregues del sostre a les bigues de reforç. Es reomple l’espai que queda entre la biga nova i la biga malmesa amb morter a base de lligants hidràulics sense retracció. En el ataconat de bigues amb aluminosis s’utilitza morter especial compatible amb el ciment aluminós.

Valors mecànics i físics del alumini que s’utilitza en la fabricació dels perfils:

extend-taula-aliatge-alumini-valors-mecanics-fisics

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Email