Sistema

Les bigues EXTEND estan formades per dos o tres perfils de secció rectangular que, introduint les de menor secció dins de les de major secció, formen una biga telescòpica de gran rigidesa.

El sistema consisteix en la substitució funcional de les biguetes malmeses mitjançant la col·locació de les bigues d’alumini Extend, sota les mateixes o col·locant-les lateralment. Aquestes son capaces d’assegurar la estabilitat del sostre en cas de pèrdua total de resistència de la bigueta afectada. També es pot fer la substitució física de la biga si las condicions del edifici ho permeten.

01-sistema-vigas-2-3-tramos

Bigues de tres i dos trams

La característica fonamental del sistema és la biga EXTEND. Està formada per dos o tres perfils d’alumini de secció rectangular amb cares de gruix variable. Els perfils de menor secció s’introdueixen un dins del altre de forma ajustada i telescòpica, formant una biga de gran rigidesa.

El sistema Extend no considera, a efectes de càlcul, la col·laboració de la bigueta afectada ni la possible aportació resistent de las biguetes del sostre que es repara.

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Email