Avís legal

Condicions generals d’acces i ús de la pàgina Web i Web-site de SENETON, S.A.

1. Condicions d’accés i ús

L’accés a i/o ús de la pàgina web i/o web-site de SENETON, S.A., atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions generals, així com les quals les completin, modifiquin o substitueixin. L’usuari assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar la pàgina web i/o web-site de SENETON, S.A., que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en les mateixes, apareixen única i exclusivament a efectes informatius, com informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

2. Responsabilitat

SENETON, S.A. no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, quant al funcionament de la pàgina web i/o web-site, o a la informació, contingut, software, materials, o productes inclosos en elles en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. SENETON, S.A. no es fa responsable de qualssevol mals o perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i/o web-site. Tant l’accés com l’ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. SENETON, S.A. no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se de dita accés o ús de la informació.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, la web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix queda prohibit, el seu ús amb fins il·lícites o lesius contra SENETON, S.A. o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web o web-site. El contingut accessible en la pàgina web i web-site de SENETON, S.A. (informes, fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, dissenys, etc…), està subjecte a drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l’accés a aquesta pàgina web i web-site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre dites contingudes sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de SENETON, S.A. Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat dels continguts sempre que aquest dret s’exerciti segons el principi de la bona fe, el contingut es mantingui inalterat, en l’eventual còpia privada de seguretat aparegui el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de SENETON, S.A., i que es realitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari. Queda prohibida així mateix, la reproducció o ús sense autorització del titular de les marques enregistrades SENETON I EXTEND

4. Hipervincles

L’establiment de qualsevol hipervicle entre una pàgina web i la pàgina web i web-site de SENETON, S.A. estarà sotmès a les condicions següents:

  • a. No podrá reproduïr ni total ni parcialment cap dels productes o serveis continguts en el mateix.
  • b. No s’establiran deep-links, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
  • c. No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web i web-site, ni contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a SENETON, S.A.
  • d. SENETON, S.A. no serà responsable en cap cas, dels continguts o serveis posats a la disposició dels usuaris en la pàgina web des de la qual es realitzi el hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en la mateixa.

5. Llei i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0Email